Salgs- og leveringsbetingelser

http://acti-chem.dk/upload_dir/docs/Salgs-og-leveringsbetingelser-for-acti-Chem.pdf


1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra acti-Chem, med mindre andet er skriftligt aftalt.
 
2. Tilbud og accept
Afgiver acti-Chem tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til acti-Chem senest 4 uger fra tilbuddets dato. Accept af tilbud modtages skriftligt via mail, som ordrebekræftelse eller ved underskrift af samarbejdsaftale.
 
3. Pris
Alle priser fra acti-Chem er i danske kroner og eksklusive moms med mindre andet er angivet. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for acti-Chem som følge af ændringer i valu­takurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.
 
4. Betaling

 1. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste ret­tidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.
 2. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (for­dringshavermora), er køber - med mindre acti-Chem skriftligt med­deler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til acti-Chem, som om levering var sket til aftalt tid.
 3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er acti-Chem berettiget til at be­regne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2% pr. løbende måned.
 4. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle krav imod acti-Chem, som ikke er skriftligt anerkendt af acti-Chem, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfor­dringer af nogen art.

 
5. Ejendomsforbehold

 1. acti-Chem forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til acti-Chem eller til den, som har fået tiltransporteret retten, jf. pkt. 14.
 2. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

 
6. Levering

 1. Levering sker ab fabrik fra acti-Chems adresse, uanset om acti-Chem ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Leveringstiden er fastsat af acti-Chem efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af acti-Chems forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen misligholdelsesbeføjelser over for acti-Chem. Såfremt det angivne leveringstidspunkt overskrides, kan køber ved skriftlig meddelelse til acti-Chem, som tidligst kan afgives efter den ovenfor angivne 14 dages periode kræve levering og fastsætte en rimelig frist, som ikke kan være kortere end 10 dage. Leverer acti-Chem ikke inden for denne forlængede frist, og skyldes dette ikke forhold, som køber bærer ansvaret for, kan køber ved skriftlig meddelelse til sælger annullere aftalen for så vidt angår den del af den pågældende leverance, som ikke måtte være leveret. Herudover kan køber ikke rejse krav mod sælger som følge af forsinkelse.
 2. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at acti-Chem er i en situation som angivet i pkt. 11.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
 3. acti-Chem skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.
 4. Køber skal ved modtagelsen af leverancen straks sikre en tør, frostfri og forsvarlig opbevaring.
 5. Såfremt aftalen vedrører successive leverancer, skal hver leverance betragtes som fritstående. Køber er således ikke berettiget til at ophæve de resterende dele af den samlede aftale, såfremt der opstår forsinkelser eller fejl eller mangler ved en delleverance.

 
7. Emballage

 1. Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.
 2. Emballagen er engangsemballage og skal bortskaffes af køber for købers ansvar og regning.

 
8. Produktinformation
Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af acti-Chem forud for eller ef­ter aftalens indgåelse, forbliver acti-Chems ejendom. Materialet må således kun benyttes i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af de af acti-Chem leverede produkter og må ikke af køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde overlades til uvedkommende tredjemand.

9. Produktændringer
acti-Chem forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.
 
10. Mangler og reklamation

 1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
 2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give acti-Chem skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og undlader at reklamere rettidigt som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Eventuelle mangler skal under alle omstændigheder være påberåbt senest 6 måneder efter levering.
 3. Efter acti-Chems valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.
 4. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 11.3. ikke inden rimelig tid, er køber beretti­get til at hæve aftalen, men har i øvrigt ikke andre misligholdelsesbeføjelser i anledning af mangler.
 5. Forandring af eller indgreb i det solgte uden acti-Chems skriftlige samtykke fritager acti-Chem for enhver forpligtelse vedrørende det solgte.

 
11. Ansvarsbegrænsning

 1. Et erstatningskrav overfor acti-Chem kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.
 2. acti-Chem hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning at aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
 3. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for acti-Chem, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 4. For specialkemikalier gælder desuden, at de tekniske installationer og anlæg, som behandles med produkterne, skal være i en konstant, ensartet og for området helt normal driftssituation, såvel som hele systemets overflader skal være fuldstændig og kontinuerligt i berøring og i aktiv kontakt med den behandlede vandfase, indeholdende præcist den foreskrevne produktkoncentration. Køber skal lade udføre en detaljeret og daglig egenkontrol af drift og vandkemiske parametre, samt herfor føre en løbende opdateret registreringsprotokol, som skal kunne forevises på forlangende.

 
12. Returnering

 1. Det solgte modtages ikke retur. I særlige tilfælde kan det solgte tages retur efter forudgående skriftlig aftale, og kun for de kurante varer i ubrudt emballage, der betragtes som standardvarer og ikke er specielt fremstillet eller specielt indkøbt til køber. Ved returnering beregnes normalt et ekspeditionsgebyr på 5% af fakturaværdien. Det solgte returneres til acti-Chems adresse eller lager for købers regning.
 2. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til acti-Chem med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til acti-Chem i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang acti-Chem påføres forsendelsesomkostninger m.v., er acti-Chem beretti­get til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i kø­bers eventuelle krav mod acti-Chem. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos acti-Chem.

 
13. Produktansvar
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende ufravigelige regler i dansk ret. acti-Chem er ikke ansvarlig for produktskader på ting, som benyttes erhvervsmæssigt. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er acti-Chem ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 
14. Transport af rettigheder og pligter
acti-Chem er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.
 
15. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved acti-Chems hjemting efter dansk ret.